Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Rozhodli jste se pro zakoupení některé z našich služeb? Než kliknete na objednávací tlačítko, jistě vás bude zajímat, k čemu se objednávkou zavazujete. Před vlastní objednávkou našich elektronických služeb zaškrtáváte políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“, proto vám doporučuji se s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami seznámit.

Základní údaje o Prodávajícím

tři učitelky s.r.o. 

IČ: 177 15 423

Sídlo: U sanatoria 1578/2, Praha 5, 153 00

Společnost je zapsána  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 375467.

E-mail: triucitelky@gmail.com

Telefon: +420 737 160 642

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuje společnost tři učitelky s.r.o. už jen jako „Prodávající“ a osoba uzavírající smlouvu o poskytnutí služeb či produktů Prodávajícího jako “Kupující”.

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro produkty a služby Prodávajícího, kterým jsou tři učitelky s.r.o., uzavřených s Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.triucitelky.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

1.2 Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Kupujících a Prodávajícího. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito VOP se tento vztah řídí občanským zákoníkem a, v případě, že je Kupující spotřebitelem, i právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb a produktů.

Objednávka

2.1 Označení služby a produktu, popis hlavních vlastností a kupní cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Prodávající není plátcem DPH. Kupní cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka služby či produktu zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka služeb či produktu vždy obsahuje informace o Kupujícím, objednávané službě, ceně, možnostech platby.

2.3 Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká zadáním objednávky na služby (nikoliv potvrzením objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito VOP. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů Kupujícího Prodávajícímu.

2.4 Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu či produkt, které si Kupující objednal a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající není povinen dodat službu či produkt v případě plně obsazené kapacity, o čemž Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.

Kupní cena, daňový doklad

3.1 Kupní cena produktů a služeb je uvedena na www.triucitelky.cz. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu fakturu, kterou mu odešle e-mailem na adresu uvedenou v objednávce a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

Způsob a forma platby

4.1. Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet uvedený ve faktuře nebo platební kartou.. 4.2. Forma platby: platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

4.3. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), s výjimkou případů, kdy by takto stanovená splatnost byla později než termín dodání produktu či služby – v takém případě je splatnost stanovena dva dny před termínem dodání, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.  

4.4. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Termín dodání

5.1. Služba či produkt budou poskytnuty v termínu, který je uveden na webové stránce www.triucitelky.cz

Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit u smluv o poskytování služeb za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet nejpozději 14. den po uzavření smlouvy Prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Odstoupit lze jednoduše vyplněním formuláře o odstoupení od smlouvy, který je uveden v příloze č. 1 těchto VOP a jeho zaslání poštou na adresu sídla Prodávajícího či v elektronické formě na adresu triucitelky@gmail.com.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení Prodávajícímu.

6.3. Kupující, který není spotřebitel a Prodávající mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem. 

Zrušení, absence a storno poplatky

7.1. Online kurz

Kupující si kupuje účast na kompletním kurzu, není možné rušit či požadovat náhradu za absenci.

7.2. Skupinový kurz EduMind

Kupující si kupuje účast na kompletním kurzu, není možné rušit či požadovat náhradu za absenci.

7.3. Individuální konzultace

Kupující si kupuje účast na kompletním kurzu, není možné rušit či požadovat náhradu za absenci.

Reklamace

8.1. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V případě, kdy Kupující uplatní některé z práv vadného plnění písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronicky na adresu tricuitelky@gmail.com, uvede zde své údaje, vadu, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace).

8.2. Reklamaci kupujícího prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.3 Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího písemně informovat (e-mailovou zprávou). 

Ochrana duševního vlastnictví

9.1.  Veškerý obsah produktů a služeb je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Prodávající . 

9.2 Poskytnutím služby či produktu nevzniká Kupujícímu žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci produktů a služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.3. Kupující nesmí používat produkty a služby nebo jejich část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Kupující používal produkty či služby nebo jejich část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

Pravidla užívání webové stránky www.triucitelky.cz a jejího obsahu

10.1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.triucitelky.cz je společnost tři učitelky s.r.o., se sídlem Praha 5, U sanatoria 1578/2, IČ: 117 15 423 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 375467 (dále jen “Provozovatel”) která je v souladu s autorským zákonem oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

10.2. Provozovatel je nositelem autorských práv k obsahu, který umísťuje na stránkách www.triucitelky.cz.

Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Přístupem ke stránce a jejímu obsahu, jejím prohlížením či jakýmkoliv použitím informací umístěných na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito pravidly:

materiály umístěné na www.triucitelky.cz lze užít pouze pro nekomerční, osobní účely Uživatele a při –

  • zachování všech autorských práv Provozovatele; Uživatel tak zejména není oprávněn užívat tyto materiály, zcela či zčásti, komerčním způsobem a vydávat je za vlastní.
  • provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či neaktuálnost informací uvedených na webových stránkách www.triucitelky.cz.

10.3.Provozovatel může kdykoli upravit pravidla aktualizací tohoto textu; veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.

Řešení sporů

11.1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

11.2. Prodávající informuje Kupujícího – spotřebitele o možnosti řešení sporu mimosoudním způsobem, a to prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy s Prodávajícím. Každá strana si nese své náklady sama.

11.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 7.11.2022. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Každá nová verze VOP bude dostupná na webových stránkách www.triucitelky.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí VOP.

Provozovatel může kdykoli upravit pravidla aktualizací tohoto textu; veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.11.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://triucitelky.cz/ , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://triucitelky.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Novinky do emailové schránky

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.